سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی دستاوردهای جدید علمی در توسعه ورزش و تربیت بدنی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا اسدی – دانش آموخته کارشناسی ارشد تربی بدنی گرایش مدیری و برنامه ریزی دانشگاه
محمدرضا مرادی – استاد یار دانشگاه شهرکرد
مهدی نمازی زاده – . استاد دانشگاه آزاد اسلامی واحد خوراسگان

چکیده:

هدف از انجا پژوهش حاضر بررسی انگیزهها و عوامل بازدارنده مشارکت دانشجویان دانشگاه شهرکرد در فعالیت های فوق برنامه ورزشیو ارایه راهکار برای توسعه آن می باشد. جامعه آماری پژوهش شامل کلیه دانشجویان دانشتگاه شهرکرد بودند ) ۵۳۱۰نار( که تعداد ۲۱۹ نفر دختر۲/۷۷درصد( و ۱۹۲ نار پسر۱/۸۴درصد( بر اساس جدول مورگان به صورت تصادفی طبقه ای انتخاب و مورد نظر سنجی قرار گرفتند. برای جمع آوری دادهها از پرسشنامه محقق ساخته استااده گردید. این پرسشتنامه شتامل ۱۷ سوال در مورد عوامل بازدارنده و ۱۷ سوال در مورد انگیزهها و در قالب ۹ گزینه بسته پاسخ طراحی گردید. روایی آن توسط اساتید راهنما و مشاور و چند تن از اساتید مجرب مورد تایید قرار گرف و پایایی آن با استتااده از ضریب آلفای کرونباخ برای عوامل بازدارنده ۰/۷۸و برای عوامل انگیزشی ۰/۸۷ محاسبه گردید. از روشهای آماری آزمونt تکمتغیتره ، ضریب همبستگی ، آزمون فریدمن و آزمونt مستقل برای آزمون فرضیهها استفا شد. نتایج نشان داد که از نظر میزان اهمیت و الویت بندی بتن عوامل بازدارنده )کمبود وق ، کمبود امکانات، عد آگاهی، عد علاقمندی پایین بودن وضعی اقتصادی و مشکلات جسمی( و عوامل انگیزشی )جسمی، روانی، اجتماعی و سایر انگیزهها ( تفاوت معنی دار وجود داشت . بین عوامل بازدارنده عدم علاقمندی و مشکلات جسمی با شرک یا عد شرک در فعالی های فوق برنامه ورزشیارتباط معنیدار وجود داش . اما بین عوامل بازدارنتده کمبود وق ، پایین بودن وضعی اقتصادی، کمبود امکانات و عد آگاهی( با شرکت یا عدم شرکت در فعالیت های فوق برنامه ورزشیارتباط معنیدار وجود نداش . بین عوامل بازدارنده )عد علاقمندی و جسمی( و عوامل انگیزشی )جسمی، روانی، اجتماعی(با میزان مشارک در فعالی های فوق برنامه ورزشیارتباط معنیدار وجود داشت . بین عوامل بازدارنده )کمبود وق ، پایین بودن وضعی اقتصادی، کمبتود امکانتات و عدم آگاهی ( و عوامل انگیزشی )سایرانگیزه ها( با میزان مشارک در فعالی های فوق برنامه ورزشیارتباط معنیدار وجود نداش . بین نظرات دانشجویان مجرد و متاهل در تاثیر عوامل انگیزشی و بازدارنده )کمبود وقت ، کمبتود امکانتات ، عدم آگاهی ، پتایین بتودن وضتعی اقتصادی و مشکلات جسمی( در فعالی های فوق برنامه ورزشیتااوت معنیدار وجود نداش ولی برای عامتل بازدارنتده )عتد علاقمنتدی ( بین نظراتدانشجویان تااوت معنیدار وجود داش . با توجه به نتایج تحقیق پیشنهاد میشود با رفع عوامل بازدارنده )کمبود وقت ، کمبود امکانات، عد علاقمندی، پایین بودن وضعی اقتصادی و عد آگاهی( و تقوی عوامل انگیزشتی )جسمی ، روانی و اجتماعی و سایر انگیزهها( میتوان بستر توسعه فعالی های فوق برنامه ورزشیرا در دانشگاه شهرکرد فراهم نمود.