سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی رفتار سازمانی در پرستاری

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

صدیقه یوسف زاده – کارشناس ارشد مامائی

چکیده:

زمینه و هدف : بر همه روشن است که عدم ایجاد انگیزه های لازم در کارکنان در سازمان به صورت بازدهی کم و تحقق نیافته جلوه می کند . هدف این تحقیق تعیین میزان انگیزش شغلی و عوامل مرتبط با آن درپرستاران شاغل در مراکز آموزشی و درمانی شهرستان مشهد می باشد . پایه این پژوهش را تئوری هرزبرگ تشکیل می دهد . روش کار : تعداد ۳۵۵ نفر از شاغلین کادر پرستاری نمونه پژوهش را تشکیل دادند . در این پژوهش از روش نمونه گیری چند مرحله ای استفاده شد . برای جمع آوری داده ها از پرسش نامه استفاده شد . در این پرسش نامه ابتدا آزمون تعیین میزان انگیزش شغلی انجام شد و سپس عوامل مربوط به انگیزش شغلی مورد سوال واقع شد . براساس نتایج پژوهش عوامل بیرونی ( بهداشتی ) نیز مانند عوامل درونی ( انگیزشی ) در ایجاد انگیزش شغلی نقش دارند