سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

محمدزاهد حاجی تقی – دانشجوی کارشناسی ارشدمدیریت کشاورزی
شقایق خیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ابهر

چکیده:

انگیزش هر نوع تاثیری است که موجب تقویت جهت گیری و بروزرفتار انسانها می شود برای هر مدیری آگاهی از مسئله انگیزش کارکنان به عنوان با ارزشترین سرمایه های هرسازمان یک ضرورت محسوب می شود دراین مقاله به بررسی انگیزش شغلی کارکنان سازمان جهاد کشاورزی استان زنجان با توجه به عوامل موثر و دیدگاههای مختلف پیرامون آن پرداخته شده است هدف تحقیق کاربردی و طرح تحقیق توصیفی همبستگی می باشد جامعه آماری تحقیق شامل ۲۵۵ نفر از کارشناسان سازمان جهادکشاورزی استان زنجان بوده که از طریق روش نمونه گیری تصادفی ساده تعداد ۱۵۳ نفر انتخاب شده اند ابزا رتحقیق پرسشنامه ی ساخت محقق با ۵۰ گوبه و در ۴ بخش می باشد که روایی آن توسط اساتید متخصص تایید شده و آلفای کرونباخ بدست آمده با مقدار ۰/۸۷ نیز پایایی آن را تایید می کند.