سال انتشار: ۱۳۸۱

محل انتشار: پنجمین همایش ملی بهداشت محیط

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

منصور دبیرزاده – دانشکده پزشکی- مرکز پژوهشی
امید تجربه کار – دانشکده پزشکی- مرکز پژوهشی
شهلا دبیرزاده – دانشکده پزشکی- مرکز پژوهشی
فردوس کردمصطفی پور – دانشکده پزشکی- مرکز پژوهشی

چکیده:

با توجه به اهمیت انگلهای روده ای در بهداشت فردی و اجتماعی و نقش عرضه کنندگان مواد غذایی در انتشار بیماریهای انگلی و عدم آگاهی از آن در شهر زاهدان این مطالعه در سال ۱۳۷۸ انجام گرفت. تحقیق با توجه به تعداد کل واحدهای صنفی بر روی ۷۹۵ نفر از عرضه کنندگان مواد غذایی مورد بررسی قرار گرفت. خصوصیات شاغلین و واحدهای صنفی در فرم اطلاعاتی ثبت و پس از آموزش به افراد از هر فرد دو تا سه نمونه مدفوع تهیه و با روش مستقیم و رسوبی فرمالین اتر مورد آزمایش قرار گرفت، شیوع آلودگی در جامعه تعیین و نتایج حاصل بصورت نمودار و جداول توزیع فراوانی گزارش گردید.