سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین همایش ملی بهداشت، ایمنی و محیط زیست (HSE)

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی نجمی – کارشناس ارشد مهندسی شیمی
علی رنجکش – کارشناس ارشد مهندسی شیمی

چکیده:

هدف ازاین تحقیق دستیابی به روشهای اصولی جهت شناسایی طبقه بندی و مدیریت پسماندها و ضایعات صنعتی با توجه به مشکلات موجود و تنوع پسماندها درواحدهای بهره برداری ونمکزدایی بی بی حکیمه می باشد این واحدها ازجمله واحدهایت ابعه شرکت بهره برداری نفت و گاز گچساران می باشند که با تولید میانگین ۹۳هزاربشکه درروز نفت سبک و سنگین جمعا حدود ۲۰ درصد تولید این شرکت را به خود اختصاص داده اند دراین مطالعه طبقه بندی پسماندهای خطرناک درواحدهای مذکور براساس دو روش جهانی و استاندارد EPA ,RCRA انجام پذیرفته است و راهکارهایی نیز جهت حداقل سازی بازیافت دفع و دفن نهایی ارایه شده است. بیشترین میزان پسماندهای صنعتی دراین واحدها مربوط به لجنهای نفتی موجود درمخازن نفتی و تفکیک گرهای گازازنفت می باشد و براسا سطبقه بندی RCRA جزو مواد زائد خطرناک می باشد پس از آن نیز پارچه های تنظیف مورد استفاده پرسنل عملیات و بشکه های مواد شیمیایی دراولویت های بعدی قرار دارند.