سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی عمران و توسعه

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سعید رحمانی – عضو هیئت علمی، دانشگاه پیام نور مرکز ایلام
حامد حسنی – استاد مدعو، موسسه آموزش عالی باختر ایلام
سپیده بامدادنیا – کارشناس زمین شناسی، مهندسین مشاور یکم

چکیده:

نرم افزارGeostudio از جمله برنامه های ژئوتکنیکی مبتنی بر المان محدود Finite Elements می باشد. این نرم افزار شامل قسمت های SIGMA/W برای آنالیز تنش – کرنش SEEP/W برای آنالیز جریان و تراوش SLOPE/W ب رای آنالیز پایداری شیب QUAKE/W برای آنالیز دینامیکی TEMP/W برای آنالیز توزیع دما در خاک CTRAN/W برای آنالیز توزیع آلاینده ها در خاک و VADOSE/W برای آنالیز شرایط محیطی از قبیل خورشید، گیاهان، بارش و … بر خاک است. در این تحقیق بررسی انواع مش بندی درشت، متوسط، ریز و خیلی ریز در نرم افزارSEEP/W و تاثیر آن بر محاسبه نشت در سدهای خاکی با هسته رسی در دو حالت قائم و مایل انجام نتایج با هم مقایسه گردید . نتایج نشان داد وقتی که مش بندی ریزتر می شود ، در هر دو حالت این امکان به نرم افزار داده می شود که نقاط بیشتری را در یک ناحیه مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد، به همین سبب نتایج دقیق تری را بدست می دهد . همچنین سدهای خاکی با هسته رسیمایل از نقطه نظر ترک هیدرولیکی و قوس زدگی و میدان تنش شرایط بهتری را نسبت به سدهای خاکی با هسته رسی قائم از خود نشان می دهند و نیز پایدارترند، بدین منظور توصیه می شود در طراحی سدهای خاکی حتی المقدور از سدهای با هسته رسی مایل استفاده گردد.