سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی و سومین کنفرانس ملی سد و نیروگاههای برق آبی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

حسین شاهین زاده – دانشگاه آزاد اسلامی واحد خمینی شهر، باشگاه پژوهشگران جوان، خمینی ش
جواد پورآباده – دانشیار، دانشکده برق و کامپیوتر، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایرا
سیدامین فقهی – دانشجوی دکتری، دانشکده مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان، اصفهان، ایران

چکیده:

در صنعت برق عوامل مختلفی در سیاس تهای تعمیرات و نگهداری و نوسازی تجهیزات الکتریکی تاثیرگذار است. هدف از انجام تعمیرات افزایش طول عمر تجهیزات و یا افزایش مدت زمان میانگین تا خطای بعدی است، ولی از آنجا که انجام اینتعمیرات منجر به صرف هزینه می شود، لازم است جهت کاهش هزین هها وکاهش نرخ خرابی تجهیزات و افزایش طول عمر تجهیزات یک برنامه تعمیراتی بهینه جهت دستیابی به حداکثر قابلیت اطمینان و دسترسی صورت پذیرد. رو شهای تعمیراتی بهطور معمول در دو دسته مختلف قرار م یگیرند: ۱) تعمیراتی که باید در فواصل زمانی مشخص انجام شوند و ۲) تعمیراتی کهبرحسب نیاز م یبایستی صورت گیرد برای بررسی بیشتر تعمیرات و اثرات قابلیت اطمینان دو مدل ریاضی و هوشمند موجود است، مد لهای تعمیراتی م یتواند قطعی و یا احتمالی باشد. در مجموع، مد لهای احتمالی دارای برتری خاصی از لحاظ قدرتشرح طبیعی پروس ههای بسیاری واقعی و تسهیلات بهین هسازی برای ماکزیمم قابلیت اطمینان یا مینیمم هزینه است. در این مقالهسعی شده است تا بسط و شرح این مد لها و مقایسه آنها پرداخته شود.