سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۳

نویسنده(ها):

سید حسین میردهقان – دانشگاه ولی عصر(عج)، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی
محدثه مهدی زاده – دانشگاه ولی عصر(عج)، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی
هانیه تهرانی – دانشگاه ولی عصر(عج)، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی
مرضیه طاهری – دانشگاه ولی عصر(عج)، دانشکده کشاورزی، گروه علوم باغبانی

چکیده:

این آزمایش به منظور بررسی اثرات انواع مختلف گرده افشانی بر کمیت و کیفیت خصوصیات میوه طراحی گردید. گل های سه رقم زاع یزدی، گرچ داداشی و پوست قرمز علی آقایی انتخاب شده و به صورت خود گرده افشانی، آزاد و تکمیلی گرده افشانی شدند. پس از تشکیل میوه، الگوی رشد میوه هر ۱۰ روز یک بار با اندازه گیری طول و قطر میوه ارزشیابی شده و پس از برداشت ویژگی مختلف در ارتباط با کیفیت و کمیت میوه اندازه گیری شد. نتایج به دست آمده بیانگر آن است که گرده افشانی تکمیلی به طور معنی داری باعث افزایش طول، قطر، تعداد و وزن آریل ها در مقایسه با خودگرده افشانی و گرده افشانی آزاد می شود. تاثیر انواع مختلف گرده افشانی بر ویژگی های کیفی قسمت خوراکی به نوع رقم بستگی دارد.