سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازدهمین کنفرانس مهندسی حمل و نقل و ترافیک ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

نوید ندیمی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران
وحید خلیفه – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه صنعتی امیرکبیر
حمیدرضا امیری حسینی – دانشجوی دکتری راه و ترابری دانشگاه علم و صنعت ایران

چکیده:

مزایای سیستم حمل ونقل سریع با اتوبوس BRT) در واقع ترکیبی از مزایای حمل و نقل ریلی سبک LRT) با انعطافپذیری و کارائی سیستم حمل و نقل با اتوبوس است. سیستمBRT بر مبنای کیفیت خدمت- رسانی، زیرساختهای موجود، وضعیت ناوگان، حق تقدم عبور و سایر پارامترها به سطوح عملکردی متفاوت قابل تقسیمبندی است. بطورکلی سیستمهای BRT میزان کارایی سیستمهای حمل و نقل عمومی را افزایش داده و باعث رسیدن به اهدافی همچون سرعت، راحتی و کاهشآلایندگی میشود. فنآوریهای ITS میتواند نقشمهمی در افزایش عملکرد و کیفیت خدمترسانی سیستمBRT داشته باشد. در سالهای اخیر، با توجه به تنوع و توسعه سریع فنآوریهایITS تمایل زیادی به بکارگیری این فنآوریهای در زمینه حمل و نقل عمومی جهت افزایشکارائی و ایمنی بوجود آمده است. این مقاله به بررسی انواع سیستمهای هوشمند مطرح در BRT تأثیر این سیستمها بر سطوح مختلف عملکردی میپردازد.