سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: هفتمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مجتبی قاسمی – دانشجوی کارشناسی ارشد اصلاح نباتات، گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکد
محمد هدایت – استادیار گروه علوم باغبانی، دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی، دانشگاه خ
غفار کیانی – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات، دانشکده علوم زراعی، دانشگاه علوم

چکیده:

به منظور تولید و عملکرد بالاتر گوجه فرنگی به نشاء با کیفیت نیاز است. نظر به اینکه بیشتر منابع آب استان بوشهر شور بوده و ضایعات کشاورزی از قبیل کاه گندم و ضایعات نخل خرما در آنجا به وفور یافت می شود، آزمایشی به منظور بررسی تأثیر تنش شوری و انواع بسترکشت بر تولید نشاء گوجه فرنگی رقم گیلاسی زرد، با استفاده از ۴ سطح شوری کلرید سدیم (۰ و ۲ و ۴ و ۶ دسی زیمنس بر متر) و ۷ بستر کشت (ضایعات خرما : کوکوپیت ۱:۲ ، ضایعات خرما : کوکوپیت ۱:۱ ، ضایعات خرما : کوکوپیت ۲:۱ ، کاه : کوکوپیت ۱:۲ ، کاه : کوکوپیت ۱:۱ ، کاه : کوکوپیت ۲:۱ ، کوکوپیت) به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح کاملاً تصادفی با سه تکرار در گلخانه پژوهشی دانشکده کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه خلیج فارس انجام شد. در مرحله نشاءیی میزان کلروفیل، اندازه سطح برگ، طول ساقه، ریشه و دمبرگ، قطر ساقه، تعداد ریشه، وزن خشک ریشه و شاخساره گیاه اندازه گیری گردید. نتایج نشان داد که اثر تنش شوری بر تمام صفات اندازه گیری شده معنی دار می باشد و بین بسترهای مختلف کشت از نظر تمام صفات اختلاف بسیار معنی داری وجود داشت. با توجه به نتایج به دست آمده در این تحقیق، از بین ۷ بستر کشت مورد استفاده در سطوح مختلف شوری، ترکیب کاه و کوکوپیت به نسبت ۱:۲ از نظر کلیه صفات به عنوان بهترین بستر کشت تحت تنش شوری گزارش می گردد.