انواع بام از نوع مصالح در راستای شبکه اقتصادی:

به طور کلی یکی از ویژگی های معماری خودبسندگی [٩]می باشد که این اصل تاثیر به سزایی در شبکه اقتصادی در معماری اصیل ایرانی داشته است .چرا که مصالح مورد نیاز هر بنا از خود منطقه و محل و از موادی ساده و طبیعی تامین می گردیده و هزینه ی زیادی بابت مصالح پرداخت نمی شده است .در نتیجه این مصالح بسیار مقرون به صرفه بوده اند.

نتیجه گیری:

همانطورکه در این پژوهش بررسی شد بام (نمای پنجم ) در معماری گذشته ایران نقش به سزایی داشته و در راستای سه شاخصه توسعه پایدار عمل نموده و بیشترین بهره وری را از طبیعت داشته است . بدین صورت که علاوه تامین انرژی از طریق راهکارهای ساده به لحاظ مصالح نوع عملکرد نیز فضایی کاربردی بوده که اصول زیبایی شناسی خودرا در شهر نیز ملموس ساخته است . اما امروزه با فرهنگ آپارتمان نشینی این فضا فراموش شده و محلی برای کانالهای کولر بی تنلسب دودکش و منابع آب و انبار وسایل اضافی و گاه نخاله های ساختمانی بدل گردیده است . که نه تنها این فضا نمی تواند از انرژی های بهره گیرد بلکه سیمای شهری را نیز به تصویری ناخوشایند بدل کرده است . امید است که با توجه به درسهایی که معماری اصیل ایرانی ارائه می گردد شهرها و معماری ایران نیز در راستای شاخصه های توسعه  پایدار قرارگیرد.