سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش معماری پایدار

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر جدائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مریم بهاری – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
سینا جلیل پور اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشدمهندسی معماری

چکیده:

پروژه حاضر با تکیه بر مفاهیم توسعهی پایدار و اهمیت آن در جهان امروز، میزان انطباق پذیری معیارهای توسعهی پایدار را درمعماری کاشان، نمونه موردی مسجد مدرسه آقا بزرگ کاشان مورد بررسی قرار داده و با معرفی معیارها و ضوابط کلی مطرح در طراحی معماری پایدار از قبیل بهره گیری ساختمانهای بومی از مصالح محلی در دسترس، کاربرد محلی، تجدیدپذیری منابع انرژی، توجه فعالیت های ساختمانی به بازیافت و احترام به طبیعت را مورد بررسی قرار میدهد. در این راستا میزان بهره گیری این بنا از راهکارهایی چون الگوگیری از معماری بومی منطبق بر اصول طراحی پایدار، طراحی اقلیمی، تکنیکها و فن ساخت، مصالح، گرمایش و سرمایش، میزان نور و روشنایی و … به دو روش توصیفی به شیوه کتابخانهای و تحلیلی به شیوه پیمایشی بررسی گردید و این نتایج حاصل گردید که در دستیابی به یکفرم ساختمانی پایدار و انعطاف پذیر، بنای مسجد مدرسه آقا بزرگ کاشان به عنوان یک نمونه موفق در بهره گیری از اصول معماری پایدار در جهت پاسخگویی به شرایط اقلیمی منطقه طراحی گردیده است.