سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امیر جدائی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانش

چکیده:

پروژه حاضر با تکیه بر مفاهیم توسعه ی پایدار و اهمیت آن در جهان امروز، میزان انطباق پذیری معیارهای توسعه ی پایدار را در معماری کاشان،نمونه موردی خانه بروجردیهای کاشان مورد بررسی قرار داده و با معرفی و دسته بندی معیارها و ضوابط کلی مطرح در طراحی معماری پایدار ازقبیل بهره گیری ساختمانهای بومی از مصالح محلی در دسترس، کاربرد محلی، تجدیدپذیری منابع انرژی، توجه فعالیت های ساختمانی به بازیافتو احترام به طبیعت را مورد بررسی قرار میدهد. در این راستا میزان بهره گیری این بنا از راهکارهایی چون الگوگیری از معماری بومی منطبق بر اصول طراحی پایدار، طراحی اقلیمی، تکنیکها و فن ساخت، مصالح، گرمایشو سرمایش، میزان نور و روشنایی و … به دو روش توصیفی به شیوه کتابخانهای وتحلیلی به شیوه پیمایشی بررسی گردید و این نتایج حاصل گردیدکه فنون و قواعد به کار رفته در معماری سنتی ایران و مخصوصا در خانه بروجردی های کاشان، بسیاری از مفاهیم نوین در عرصه معماری پایدار را در خود به وضوح دارد