سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه پایدار در مناطق خشک و نیمه خشک

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سینا جلیل پور اقدم – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی معماری و عضو باشگاه پژوهشگران جوان دانش

چکیده:

دراین پژوهش ابتدا پایداری و وِیژگی های معماری پایدار مطرح می گردد و در ادامه پس از معرفی مختصر از کاشان و شرایط اقلیمی آن عوامل موثر در پایداری بنا ها معرفی و درمورد خانه ی طباطبایی ها ی کاشان تحلیل خواهد شد.پروژه حاضر با تکیه بر مفاهیم توسعه ی پایدار و اهمیت آن در جهان امروز، میزان انطباق پذیری معیارهای توسعه ی پایدار را در معماری کاشان، نمونه موردی خانه بروجردیهای کاشان مورد بررسی قرار داده و با معرفی و دسته بندی معیارها و ضوابط کلی مطرح در طراحی معماری پایدار از قبیل بهره گیری ساختمانهای بومی از مصالح محلی در دسترس، کاربرد محلی، تجدیدپذیری منابع انرژی، توجه فعالیت های ساختمانی به بازیافت و احترام به طبیعت را مورد بررسی قرار میدهد. در این راستا میزان بهره گیری این بنا از راهکارهایی چون الگوگیری از معماری بومی منطبق بر اصول طراحی پایدار، طراحی اقلیمی، تکنیکها و فن ساخت، مصالح، گرمایشو سرمایش، میزان نور و روشنایی و … به دو روش توصیفی به شیوه کتابخانهای و تحلیلی به شیوه پیمایشی بررسی گردید و این نتایج حاصل گردید که در دستیابی به یکفرم ساختمانی پایدار و انعطاف پذیر، بنای خانه طبطبایی های کاشان به عنوان یکنمونه موفق در بهره گیری از اصول معماری پایدار در جهت پاسخگویی به شرایط اقلیمی منطقه طراحی گردیده است