سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس سراسری شبکه های توزیع نیروی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی اسلامی – شرکت توزیع نیروی برق استان زنجان
پیام جوادی –

چکیده:

تغییر آرایش شبکه با بستن برخی ازکلیدهایی که درحالت عادی بازهستند و بازکردن کلیدهایی که درحالت عادی بسته می باشند را بازآراییReconfiguration) شبکه می گویند نقاط ژرف شبکه فشارمتوسط زنجان با شبیه سازی صورت گرفته درمحیط نرم افزار DigSilent بدست آمده و بررسی کلی برانطباق این نقاط با نقاط مانورتجربی شبکه انجام شده است بازآرایی شبکه توزیع درحضور یاعدم حضور تولید پراکنده درکاهش تلفات و بهبود پروفیل ولتاژ شبکه توزیع متعادل کردن بارفیدرها و افزایش قابلیت اطمینان شبکه توزیع موثر است دراین مقاله روشی مبتنی برحساسیت تلفاتو الگوی پخش بهینه جریان برای بازآرایی شبکه به منظور کاهش تلفات شبکه توزیعدرحضور و عدم حضور تولید پراکنده ارایه شدها ست. روش ارایه شده برای بازآرایی روی یک شبکه توزیع ۳۳ شینه نمونه اجرا شده و کارایی آن با دیگر روشهای بازآرایی شبکه مقایسه میشود