سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ابراهیم اکبری – مهندسین مشاور ری آب
محمود هاشمی اصفهانیان – عضو هیئت علمی دانشگاه اصفهان دانشکده فنی گروه مهندسی عمران

چکیده:

انرژی ویژه ، انرژی مصرفی برای حفر یک مترمکعب از یک توده سنگ خاص بر حسب مگاژول می باشد و یکی از راههای تعیین آن در حفاری مکانیزه ، آزمون نفوذ کاترهد می باشد . انرژی ویژه برای توده سنگ های مختلف در تخمین میزان نیروی رانش بهینه دستگاه حفاری مکانیزه درشرایط مشابه سودمند می باشد.. این نوشتار سعی بر آن دارد که با استفاده از آزمون نفوذ کاترهد ، انرژی ویژه را برای توده سنگ های رسوبی مختلف که در حفاری تونل انتقال آب گلاب به آنها برخورد شده است ، تعیین و با استفاده از آن نیروی رانش بهینه که یک از پارامترهای راهبری دستگاه حفاری مکانیره می باشد برای هر توده سنگ تعیین و از این طریق راهکاری برای کاهش انرژی مصرفی دستگاه و بهبود روند حفاری ارائه کند