سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی مباحث نوین در کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

مهرداد زوله – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ش
منصور بهروزی لار – استاد گروه مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه آز
زهرا خدارحم پور – استادیار گروه زراعت و اصلاح نباتات دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوشتر

چکیده:

بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در مصرف انرژی دارد. عوامل اصلی افزایش مصرف انرژی در بخ ش کشاورزی افزایش جمعیت، افزایش سطح زندگی مردم، محدودیت زمین های قابل کشت و ارزانی سوخت و سایر نهاده های کشاورزی است . این مطلب بیانگر اهمیت تجزیه و تحلیل انرژی و منابع آن در این بخش است. در این تحقیق انرژی مصرفی و انرژی تولیدی محصول عمده زراعی شهرستان ساوج لا بغ (گندم) به وسیله نمونه گیری کاملاً تصادفی و مصاحبه با کشاورزان محاسبه و به وسیله آن ضریب مصرف انرژی، بازده انرژی، شدت انرژی، بهره وری و افزوده خالص انرژی تعیین گردیدند . نتایج بررسی ها نشان داد، ضریب مصرف انرژی مورد نیاز برای تولید هر هکتار گندم در منطقه مذکور معادل ۵۱۸۷۰/۰۵ مگاژول و شاخص بازده انرژی برای این محصول معادل ۱/۲۵ برآورد شد. بهره وری انرژی و افزوده خالص انرژی در منطقه به ترتیب معادل ۰/۰۹ کیلوگرم بر مگاژول و ۱۳۰۹۸/۷ مگاژول بر هکتار به دست آمد. بررسی سهم نهاده ها از کل انرژی ورودی مشخص نمود که در تولید گندم، آبیاری بیشترین سهم انرژی مصرفی را به خود اختصاص داده است. بیشترین مقدار انرژی مصرفی پس از آبیاری مربوط به کود شیمیایی بود. مصرف بهینه کودهای شیمیایی، اصلاح روش های آبیاری و استفاده از بذرهای مناسب در کاشت گندم می تواند نسبت به بهبود بازده انرژی در منطقه ساوجبلاغ مؤثر باشد.