سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سجاد عطار – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد شوش

چکیده:

بخش کشاورزی سهم قابل توجهی در مصرف انرژی دارد. عوامل اصلی افزایش مصرف انرژی در بخش کشاورزی افزایش جمعیت، افزایش سطح زندگی مردم، محدودیت زمینهای قابل کشت و ارزانی سوخت و سایر نهاده های کشاورزی است. این مطلب بیانگر اهمیت تجزیه و تحلیل انرژی و منابع آن در این بخش است . در این تحقیق انرژی مصرفی و انرژی تولیدی گندم آبی شهرستان رامهرمز به وسیله نمونه گیری کاملاً تصادفی و مصاحبه با کشاورزان محاسبه و به وسیله آن شاخصهای افزوده خالص انرژی، کارایی انرژی (نسبت انرژی ) و بهره دهی انرژی تعیین گردیدند. نتایج بررسیها نشان داد کل انرژی مورد نیاز برای تولید هر هکتار گندم در منطقه مذکور معادل ۴۲۴ مگاژول و شاخص کارایی انرژی برای این محصول معادل ۱/۵۶ برآورد شد . افزوده خالص انرژی در محصول گندم ۲۳۸۱۹ مگاژول در هکتار بدست آمد. بررسی سهم نهادهها از کل انرژی ورودی مشخص نمود که در محصول گندم بیشترین میزان انرژی مصرفی پس از الکتریسیته مربوط به کود شیمیایی میباشد . روشهای نوین آبیاری، مصرف بهینه کودهای شیمیایی از جمله مواردی است که میتواند نسبت به بهبود کارایی انرژی گندم آبی در این منطقه مؤثر واقع گردد