سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا امانلو – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مکانیزاسیون کشاورزی دانشگاه تهران.
حسن قاسمی مبتکر – دانشیار دانشگاه تهران
علیرضا کیهانی – دانشیار گروه مهندسی ماشین های کشاورزی دانشگاه تهران.
کامران افصحی – عضو هیئت علمی دانشکده کشاورزی دانشگاه زنجان.

چکیده:

هدف از انجام این مطالعه تعیین میزان انرژی نهاده و ستانده در تولید ذرت سیلوئی در استان زنجان بود. این مطالعه در خرداد ماه سال ۱۳۸۸ دراستان زنجان، با انتخاب کشاورزان بطور تصادفی انجام شد. برای این منظور دادهها از طریق تکمیل پرسشنامه که از طریق مصاحبه حضوری با کشاورزان ذرتکار انجام گرفته، گردآوری شد. نتایج نشان داد کل انرژی نهاده ۷۷۵۸۹/۸۴MJha-1 می باشد نسبت ستانده-نهاده انرژی ۱/۶۳ و بهره وری انرژی ۰/۷۹kgMJ-1 بدست آمد دربین نهادههاالکتریسیته بیشترین درصد مصرف انرژی را داشت ۳۸ /۳۱% و بعد از آن سوخت دیزل و ۲۹/۵۴%کودهای شیمیایی و ۱۸/۵۳% قرار داشتند. انرژی حاصل از مصرف نیروی کارگری و آفتکش بسیار پایین بود. حدود ۶۹ % از انرژی کل مستقیم و حدود ۳۱ % غیر مستقیم بود و سهم انرژی تجدیدپذیر (نیروی انسانی، بذر و کود حیوانی) و تجدیدناپذیر (سوخت دیزل، سموم شیمیائی، کود و ماشینها) به ترتیب حدود ۱۰ % و ۹۰ % بود.