سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

محمد شریفی – دانشجوی دکتری
شاهین رفیعی – دانشیار دانشگاه تهران
علیرضا کیهانی – استاددانشگاه تهران
اسداله اکرم – استادیار دانشگاه تهران

چکیده:

امروزه خشککردن ورقه نازک میوهها به عنوان یکی از فرآیندهای پس از برداشت به منظور حفظ کیفیت محصول، بالابردن قابلیت نگهداری و افزایش بازار پسندی مطرح است. از آن جا که شرایط خشک کردن بر میزانمصرف انرژی مؤثر است در نتیجه در این تحقیق اثر دمای هوا، سرعت خشککن و ضخامت ورقههای نازک ترنج بر انرژی مصرفی خشککن بهدست آمد؛ برای این منظور از خش ککن آزمایشگاهی استفاده گردید. ورقه های ترنجبا پنج دمای ۴۰ و۵۰و۶۰و۷۰و۸۰ درجه سلسیوس و سه سرعت هوای ۰/۵و۱ و ۲ متر بر ثانیه و سه ضخامت ۲ و۴ و ۶ میلی متر خشک شد. مقدار انرژی مصرفی برای خشککردن ورقههای نازک ترنج در دماها و سرعتهای مختلف هوای خشککن و ضخامتهای مختلف محاسبه شد و دادهها بهوسیله طرح آزمایشی فاکتوریل در قالب بلوک کامل تصادفی در سه تکرار مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفت. نتایج نشان داد که کمترین و بیشترین مقدار انرژی مصرفیدستگاه خشککن به ترتیب مربوط به ضخامت ۲ میلیمتر و دمای ۴۰ درجه سلسیوس با مقدار انرژی ۳۴۵۸ وات- ساعت و ضخامت ۶ میلیمتر و دمای ۷۰ درجهسلسیوس با مقدار انرژی ۱۴۳۰۶ وات- ساعت است