سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: ششمین همایش ملی زمین شناسی دانشگاه پیام نور

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

الهام داودی – دانشجوی کارشناسی ارشد آبخیزداری
ناهید شبانیان بروجنی – دانشگاه شهرکرد
علیرضا داودیان دهکردی – دانشگاه شهرکرد

چکیده:

رودخانه زاینده رود بزرگ ترین رودخانه فلات مرکزی ایران است که از دامنه های رشته کوه زردکوه بختیاری شروع و پس ازعبور از اصفهان به باتلاق گاوخونی ختم می گردد. در این تحقیق پادگانه های آبرفتی در مسیر این رودخانه در مقطع سدزاینده رود تا پل زمانخان مورد بررسی قرار گرفته اند. در پیمایش انجام شده در امتداد مسیر رودخانه، سه پادگانه آبرفتی شناسایی شده اند که از بالا دست رودخانه به سمت پایین دست آن سن این پادگانه های آبرفتی جوانتر شده و فاصله ارتفاعی آنها با مسیر فعلی رودخانه کاهش می یابد. از این پادگانه های آبرفتی نمونه برداری سیستماتیک صورت گرفت و بر روی آنها آزمایشدانه بندی صورت گرفت. نتایج حاصله نشان داد که اکثریت نمونه ها دارای جورشدگی بد و چولگی متفاوت هستند. این شرایط بیانگر تغییر شرایط رژیم رودخانه احتمالاً در اثر تغییر در شرایط آب و هوایی با گذشت زمان می باشد