سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: پانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیدامیر نوروز زاده – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند
احمد آریافر – دکتری اکتشاف معدن، گروه مهندسی معدن دانشگاه بیرجند
شورش یوسفی – دانشجوی کارشناسی ارشد اکتشاف معدن دانشگاه بیرجند
مسلم جهان تیغ – مدرس دانشگاه علمی کاربردی واحد نهبندان

چکیده:

در این ناحیه پیش از مطالعات ژئوفیزیکی، مطالعات ژئوشیمیایی انجام شده است. مطالعات ژئوشیمیایی برای تعیین روش ژئوفیزیکی مناسب و همچنین انتخاب محدوده مورد مطالعه بسیار موثر است. با توجه به اینکه یکی از عناصر همراه مس آهن می باشد، همچنین رخنمو نهای آهن به صورت گوسان در منطقه مورد مطالعه مشاهده شده به همین دلیل یکی از روش های ژئوفیزیکی مناسب در مطالعه اندیس معدنی مس تی غنوآب روش مغناطی سسنجی است. محدوده مورد مطالعه در استان خراسان جنوبی و در جنوب شرقی شهرستان سربیشه قرار دارد. روش انتخاب شده برای تفسیر داد ههای مغناطیسی در این منطقه واهم آمیخت اویلر م یباشد که پس از بررسی صحت روش با استفاده از مد لهای مصنوعی، این روش بر روی داد ههای برداشتی از این منطقه انجام شد که بر این اساس محدوده مورد مطالعه از سه رگه آهن تشکیل شده است.