سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش منطقه ای مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سید محمد علی حسینی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
سید محمد روحانی – دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان
محمد مهدی حیدری – دانشجوی دکترای سازه های آبی دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات خو

چکیده:

در این مقاله کنش متقابل خاک بتن مسطح و قاب توسط روش اجزاء محدود مورد تحلیل قرار گرفته است. قابو بتن مسطح به عنوان مواد ارتجاعی مورد بررسی قرار گرفته اند در حالی خاک را در طبقه مواد کشسانی یا خمیری قرار داده اند. مشکلی اینجا مورد بررسی قرار گرفته مشکل کرنش صفحه ای است. قاب در هرمتر در جهت عرضی مورد بررسی قرار گرفته است. در تحلیل اجزاء محدود بتن مسطح و خاک به چهار جزء ایسوپارمتریک گسسته شده درحالی که اجزاء قاب به اجزا یک تیر دو بعدی گسسته شده است. از روش تکراری نیوتن رافسونبرای حل معادله غیر خطی اجزاء محدود استفاده شده است. تاثیر انعطاف پذیری وخشکی بتن مسطح روی قاب و تاثیر استحکام قاب روی انعطاف پذیری بتن مسطح مورد تحلیل قرار گرفته است. یافت شده که تاثیر انعطاف پذیری پی یا فونداسیون به علت انعطاف پذیری خودش در معرفی نشست ناهموار قرار می گیرد. با افزایش استحکام رو بنا نشست ناهموار پی تقریباً به صفر میرسد . همچنین یافت شده که با افزایش ضخامت فونداسیون میزان نشست ناهموار تقریباً به صفر میرسد. نشست کلی فونداسیون زمانی که خشکی رو بنا افزایش پیدا کرده تا فونداسیون را انعطاف پذیر نگه دارد نسبت به زمانی که خشکی فونداسیون افزایش یافته یا روبنا انعطاف پذیر بماند بیشتر مشاهده شده است.