سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس ملی مدیریت بحران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

نعمت حسنی – دانشیار دانشکده سازه و ژئوتکنیک دانشگاه صنعت آب و برق شهید عباسپور
هادی کردستانی – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله، دانشگاه صنعت آب و
مهدی شاداب فر – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی عمران- مهندسی زلزله، دانشگاه صنعت آب و

چکیده:

مدلسازی و بارگذاری لرز های مخازن با استفاده از روش های معرفی شده در آئین نامه های مختلف دارای نقایص فراوانی می باشد، چرا که به طورکلی بررسی اندرکنش آب و مخزن در هنگام زلزله با روابط استاتیکی قابل بیان نیست. به عنوان مثال در بارگذاری استاتیکی اثرات ناشی از مودتنفسی در نظر گرفته نمی شود و همچنین برای محاسبه پریود مودها، بدنه مخزن با ضخامت ثابت فرض می شود. از این رو در این مقاله با استفاده ازدر نرم افزار SOLID و SHELL تحلیل دینامیکی کامل به این موضوع پرداخته شده است. در این راستا مخزن و آب با استفاده از المان های آباکوس مدل شده و پس از تعریف اندرکنش آب و مخزن با استفاده از شتابنگاش تهائی با محتوای انرژی متفاوت به تحلیل دینامیکی مد لها پرداخته میشود. این کار برای مخازن در مود های مختلف ارتعاشی انجام شده و رابطه بین ماکزیمم پاسخ مخزن و پارامترهای شدت اریاس و شدت طیفی هاوزنر استخراج میگردد. با استفاده از نمودارهای ارائه شده می توان بدون تحلیل و حتی بدون استفاده از روابط آئین نامه ها، ماکزیمم پاسخ مخزن به زلزله مورد نظر را پیش بینی کرد