سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: نهمین کنگره بین المللی مهندسی عمران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مهسا جنتی – کارشناسارشد سازههای دریایی؛ کارشناس بخش سیویل، سازه و ساختمان، شرکت
محمدرضا محمودیان – کارشناسارشد سازه؛ کارشناس بخش سیویل، سازه و ساختمان، شرکت نارگان

چکیده:

در این مطالعه اندرکنش سازه و فونداسیون در ساختمانهای ضد انفجار واقع در پالایشگاهها بررسی شده است. بدین منظور یک ساختمان بتنی پست برق ٣ مدل میشود. بارهای وارد بر سازه محاسبه و بارگذاری حاصل از موج انفجار SAP- در نظر گرفته و به دو صورت در نرمافزار ۲۰۰۰تعیین میگردد. برای این منظور فشار مبنای انفجار حاصل از موج انفجار، بازتاب موج انفجار و ASCE- و ۴۲ SG- مطابق آییننامههای ۲۲ فشارهای ناشی از آن محاسبه و پارامترهای موج انفجار در هوا شامل سرعت جبهه موج انفجار، زمان تناوب انفجار و طول موج انفجار نیز محاسبه میشود. در این تحقیق سازه به دو صورت مورد بررسی قرار گرفته است. در حالت اول سازه در نرم افزار طراحی سازه و فونداسیون در نرمافزار طراحی فونداسیون به طور مجزا تحلیل و طراحی میشود. حالت دوم شامل مدلسازی همزمان سازه و فونداسیون، در نرمافزار طراحی میباشد. در این حالت نیز پس از آنالیز، نیروهای داخلی اعضا و جابهجاییها بدست میآیند. به منظور بررسی اندرکنش سازه و فونداسیون، نتایج حاصل از مدلسازی حالت اول و دوم با یکدیگر مقایسه میشوند