سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش منطقه ای منابع طبیعی و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

رضا زارع –

چکیده:

برای رسیدن به جنگلی پویا و حفظ گونه های اصلی در جنگل و کمک به تجدید حیات طبیعی روش بهره برداری نزدیک به طبیعت می تواند اصلی ترین راهکارنگهداری از عرصه های جنگلی کشور خصوصاً جنگلهای شمال کشور باشد.در این مطالعه زادآوری گونه های درختی و تنوع زیستی آنها در حفرات ایجاد شده ناشی از تک گزینی در قطعات ۱۲۲ و ۱۲۴ طرح جنگل داری سری ۱ نرماش در بخش رحیم آباد شهرستان رودسرمورد بررسی قرار گرفت .و ضمن جنگل گردشی تعداد ۳۵ حفره درسه دسته با مساحت های ۲۰۰ -۱۰۰ و ۳۰۰-۲۰۰ و ۴۰۰-۳۰۰ متر مربع تعیین گردید و ازهر دسته بصورت تصادفی ۵ حفره وکلا ۱۵ حفره جهت آماربرداری انتخاب گردید. پس از این مرحله برای بررسی پوشش گیاهی و زادآوری گونه های درختی در طول دو قطر حفره قطعات نمونه(میکروپلات ۲×۲ متری با فاصله یک متر از هم به صورت سیستماتیک پیاده شد.پارامترهای بدست آمده تعداد در هر حفره ، متوسط تعداد در ۵ حفره از هر دسته تعداددرهکتار ، واهمیت نسبی گونه ها و با استفاده از نرم افزار diversity شاخص های تنوع اعم از شانون وینر ، سیمپسون، N2 هیل، N1 مک آرتور،غناو یکنواختی محاسبه گردید، در این بررسی در حفرات ۲-۱ آری ۳۴ گونه گیاهی و درحفرات ۳-۲ آری ۳۵ گونه گیاهی ودر حفرات ۴-۳ آری ۳۷ گونه گیاهی مشاهده گردید، مقایسه فراوانی کل نشان داد فراوانی نهالهادرحفرات بزرگ بیشتراست