سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

فهیمه مهرعلیان – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دا
مهدی سلمانی تهرانی – استادیار، دانشکده ی مهندسی مکانیک، دانشگاه صنعتی اصفهان
علی حاجی اسماعیلی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشکده ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دا
شهرام هادیان جزی – استادیار، دانشکده ی فنی و مهندسی، گروه مهندسی مکانیک، دانشگاه شهرکر

چکیده:

در این تحقیق رفتار دوپایایی چندلایه های مرکب نامتقارن دایره ای شکل با آرایش ۹۰n/0n]T تحت بارگذاری حرارتی عمل آوری، بررسی شده است . برای این منظور یک برنامه ی تحلیل در محیط نرم افزار Matlab تدوین شده است. محاسبات برنامه بر پایه ی کمینه سازی انرژی کرنشی و به کارگیری روش ریل ی ریتز در تخمین میدان تغییرشکل و کرنش استوار است . به منظور اعتبارسنجی نتایج، ابتدا انحنای طولی و عرضی یک صفح ه ی مربعی شکل با روش نظریه ی کلاسیک لای ه ای تعمیم یافته مقایسه شده است . سپس انحنای طولی و عرضی دو صفحه ی دایره ای به صورت محاطی و محیطی در این صفحه مربعی، مورد بررسی قرار گرفته است و اعتبار نتایج نشان داده شده است . پس از آن اثر دو پارامتر تعداد لایه و شعاع ص فحه بر روند تغییر انحنا در یک چندلایه بررسی شده است . شعاع بحرانی برای چندلایه تعریف شده و برای تعداد لایه های مختلفی از آرایش لایه ای ۹۰n/0n]T تعیین شده است . نتایج نشان می دهد افزایش تعداد لایه باعث کاهش میزان انحنا می شود . همچنین با افزایش شعاع صفحه تا رسیدن به مقدار بحرانی از میزان انحنای چندلایه کاسته شده، پس از آن انحنا افزایش م ییابد.