سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: سومین کنفرانس ملی مهندسی ساخت و تولید

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

صلاح الدین نام نیک – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسیمکانیک
نصرت الله صلح جویی – دانشگاه آزاد نجف آباد عضو هیئت علمی
حسین مناجاتی زاده – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد نجف اباد

چکیده:

بسیاری از سیستم ها و قطعاتی که دچارترک و گسیختگی می شوند تحت بارهای متناوب قرار داشته که درآنها بعضا مقدار بار به میزان قابل توجهی کمتر از بارشکست استاتیکی بودها ست گرچه معمولا رشدترکهای خستگی درسطح بار خیلی کمتر از بار مورد تحمل ماده درحالت استاتیکی اتفاق می افتد ولی ترکهای خستگی فقط درنواحی که درآنها تغییر شکل پلاستیک ایجاد می شود میتوانند رشد کننده لذا رشد ترک خستگی دراتصالات لوله ای جوشی که تحت تنشهای ارتجاعی قرار دارند فقط درمحلهای تمرکز تنش و نقاطی که بطور موضعی تنش درآنها ازحد ارتجاعی بالاتر می رود میتواند به وقوع بپیوندد باتوجهبه اهمیت زیاد شکست خستگی به منظور پیشگیری از شکست اتصالات لوله ای جوشی لازم است وضعیت ونحوه رشد ترک خستگی مورد بررسی دقیق قرارگیرد.