سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

میلاد افشار جهانشاهی – دانشجوی کارشناسی ارشد بخش مهندسی مکانیک،دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید مسعود حسینی سروری – دانشیار بخش مهندسی مکانیک،دانشگاه شهید باهنر کرمان
سید عبدالرضا گنجعلیخان نسب – استاد بخش مهندسی مکانیک،دانشگاه شهید باهنر کرمان

چکیده:

باتوجه به عدم بررسی حجم کنترلی معادله ی انتقال حرارت تابشی با استفاده ازروش جهات مجزا دردستگاه مختصات استوانه ای دراین مقاله ابتدا فرم کلی این معادله برای یک محیط تاثیرگذار دردستگاه فوق معرفی سپس بااستفاده از اصول این روش روابط نهایی حاکم برشدت تابش مرکزی دریک جهت دلخواه برای المانی استوانه ای درحالت سه بعدی بدست خواهد آمد. به منظور اعتبارسنجی روابط معرفی شده و همینطور نحوه ی تقریب جمله ی انحنا درحل عددی شارحرارتی بی بعد بین دو سیلندر هممرکز با دیواره های سیاه درحالت یک بعدی با فرض محیط پخش کننده یکنواخت و درتعال تابشی محاسبه سپس نتایج بررسی خواهند شد.