سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: بیستمین کنفرانس سالانه مهندسی مکانیک

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حدیث کاظمی پور – دانشجوی کارشناسی ارشد
محسن ثقفیان – دانشجوی کارشناسی ارشد

چکیده:

دراین مطالعه انتقال حرارت جابجایی اجباری از یک تسوانه دوار با دمای سطح ثابت که درمسیر جریان یکنواخت و آرام سیال قرار دارد با استفاده از روش عددی برهم نهی شبکه ها بررسی می شود جریان برای ۱۰۰ £ Re£ ۱۰۰۰ و سرعت درانی بدون بعد Pr = 0.7,7 مورد مطالعه قرار میگیرد مطالعات نشان میدهد که با افزایش سرعت دورانی بی بعد عدد نوسلت کاهش می یابد با توقف ریزش گردابه درسرعت دورانی بعد معین a1 جریان دائم می شود و با افزایش بیشتر سرعت دورانی دریک سرعت دورانی بی بعد معین aII ریزش گردابه ثانویه درپشت استوانه مشاهده می شود کاهش عدد نوسلت درناحیه ی جریان دائم نیز ادامه یافته اما قبل از آغاز ریزش گردابه ثانویه افزایش اندکی درعدد نوسلت مشاهده می شود با توقف مجدد ریزش گردابه درسرعت دورانی بی بعد aIII عدد نوسلت مجددا کاهش می یابد نتایج نشان میدهد که افزایش عدد رینولدز و پرانتل منجر به افزایش عدد نوسلت می گردد