سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مصطفی نیرومند تل گری – کارشناسی ارشد
رهبر رحیمی – استاددانشگاه سیستان و بلوچستان
مرتضی زیودار – دانشیار
طالب زارعی – دکتری

چکیده:

دراین تحقیق یک مدل دینامیک سیالات محاسباتی CFD سه بعدی ناپایدار درچارچوب اولری – اولری برای پیش بینی هیدرودینامیک انتقال جرم و بازده سینی غربالی صنعتی به کارگرفته شده است پارامترهای هیدرودینامیکی توزیع سرعت جریان و کسرحجمی مایع دررژیم جریان سرکف بررسی گردید همچنین تغییرات پارامترهای انتقال جرم شامل کسرمولی و بازده انتقالجرم برا ی این سینی مورد بررسی قرارگرفته شده است شبیه سازی برای سیستم متانول -n پروپانول انجام گرفت ضرایب انتقال جرم فازهای گاز و مایع به ترتیب توسط مدلهای هیگبی و Srs محاسبه گردیددراین تحقیق اثرات غیریکنواختی جریان روی سینی مانند نقاط ساکن و نقاط برگشتی و توزیع نامتقارن سرعت برانتقال جرم و بازده سینی مورد بررسی قرارگرفته باشد.