سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: چهاردهمین کنگره ملی مهندسی شیمی ایران

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حسن حق شناس – دانشجوی کارشناسی ارشد، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیم
محمدتقی صادقی – هیئت علمی، دانشگاه علم و صنعت ایران، دانشکده مهندسی شیمی،آزمایشگاه

چکیده:

در این مقاله شبیه سازی و بررسی فرایند استخراج مایع-مایع در تماسدهنده غشایی الیاف تو خالی انجام شده است. سیستم در نظر گرفته شده در این مطالعه از پنج غشا میکرو متخلخل آبگریز از جنس پلی پروپیلن درداخل یک پوسته شیشهای و یک محلول خوراک آبی شامل حل شونده بنزالدهید یا ۲-هگزانال و یک حلال آلی خالص(نرمال هگزان) تشکیل شده است. این شبیه سازی با حل معادلات انتقال جرم به روش دینامیک سیالاتمحاسباتی ۱ و برای جزء حل شونده برای سه فاز خوراک، غشا و حلال انجام گرفته است. هدف اصلی در این مطالعه بررسی تاثیر سرعت جریان در هر فاز روی غلظت خروجی سمت لوله(حلال) بوده است. مقایسه نتایجشبیه سازی با کار آزمایشگاهی در دبیهای مختلف نشاندهنده دقت خوب مدل بکار گرفته شده بود. بر طبق نتایج خروجی با افزایش عدد رینولدز سمت پوسته (خوراک آبی) و با کاهش رینولدز سمت لوله (حلال آلی ) غلظت حلشونده در سمت لوله افزایش میابد