سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس انتقال حرارت و جرم ایران

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

محمد امین رئوفی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
حمید نیازمند – دانشیار گروه مکانیک دانشگاه فردوسی مشهد
احسان ابراهیم نیابجستان – دانشجوی دکترا دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

انتقال جرم نقش مهمی در توسعه گرفتگی عروق (آترواسکلروز ۱دارد و یکی از مباحث مهم در آسی ب شناسی بیمار ی های عروقی می باشد. در این تحقیق به بررسی عددی انتقال جرم اکسیژن خوندر ر گ پرداخته شده است. معادلات حاکم بر انتقال جرم اکسیژن به منظور بدست آوردن توزیع غلظت اکسیژن در رگ و شر ایط مرزی حاکم بر آنها بررسی شده و اثر عوامل مختلف نظیر ضخامت دیوارهرگ و دبی خون مورد بحث واقع شده است . اکسیژن حمل شده توسط هموگلوبین و مصرف اکسیژن در دیواره رگ به عنوان پارامترهای فیزیولوژیکی مهم در این پژوهش می باشند. برایاعتبارسنجی حل عددی، توزیع فشار جزیی اکسیژن در مقطع انتهاییرگ با نتایج موجود مقایسه و تطابق مناسب حاصل شده است. نتایج نشان م یدهد که با افزایش دبی جریان، کمینه فشار جزیی اکسیژندر دیواره رگ افزایش و با افزایش ضخامت دیواره کمینه فشار اکسیژن در دیواره کاهش می یابد. نتایج فوق در پیش بینی ناحیه مستعد برای تشکیل بیماری آترواسکلروز مفید می باشد.