سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین کنفرانس بین المللی آکوستیک و ارتعاشات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مصطفی فقیه نیاترشیزی – پردیسدانشکده های فنی، دانشگاه تهران،
محمد رحیمیان –
اسدالله نورزاد –

چکیده:

تحلیل سازههای زیرزمینی تحت شرایط محیطی مختلف و بارهای مکانیکی مملو از عدم قطعیت میباشد. با توجه به وجودناهمگنی ذاتی مصالح زمینشناسی انتخاب فرض همگنی چندان واقعی نخواهد بود و از طرف دیگر روابط دقیق نه به لحاظ تئوری و نهبه لحاظ عملی امکان پذیر میباشد، در چنین حالتی مطابق عرف مسائل عملی از تئوری احتمال و روش اغتشاش جهت لحاظ نمودناثر غیر قطعی ناهمگنی مصالح استفاده میشود و از لنگر اول (میانگین) و لنگر دوم (انحراف معیار) به صورت توابع شناخته شده جهتتوصیف غیر همگنی محیط استفاده میشود، همچنین از روش المان مرزی برای مدل کردن هندسه مسأله استفاده میشود. فرضاساسی در این مقاله این است که زمین میتواند به صورت یک محیط نیمه بینهایت پیوسته همگن مدل شود، همچنین فرض میشود که سازه زیرزمینی تحت شرایط کرنش مسطح باشد، از روش اغتشاش برای بسط متغیرهای وابسته مسأله استفاده میشود سپس باجایگذاری این بسطها در معادله انتگرال مرزی مسأله یک حل فشرده بدست میآید که برای بازه وسیعی از مسائل که شامل تعیینپاسخ دینامیکی محیطهای تصادفی میباشد کاربرد دارد. طبیعت گذرای بارگذاری در این پروژه در نظر گرفته میشود و به دلیل سادگی ابتدا مسأله را به وسیله تبدیل لاپلاس در حوزه فرکانس حل کرده سپس با استفاده از تبدیل معکوس به حوزه زمان میبریم، در ادامه یک مثال عددی برای تونل استوانهای که توسط محیط با خواص تصادفی احاطه شده و تحت اثر فشار داخلی قرار گرفته است، برای روشن شدن روش حل میگردد