سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: بیست و پنجمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

سیدمهدی مهائی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
افشین روشن میلانی – شرکت برق منطقه ای آذربایجان
جعفر جعفرزاده – شرکت توزیع نیروی برق تبریز
سعید عباچی زاده – شرکت توزیع نیروی برق تبریز

چکیده:

امروزه توسعه شهرنش ینی و افزایش تقاضای انرژی الکتریکی باعث تکمیل ظرفی ت خطوط انتقال انرژ ی شده است. یکی از راهکارهای موجود جهت بهبود وضعیت شبکه، احداث خطوط جدید م یباشد اما احداث خطوط جد ی د، ازیک طرف پرهزینه است و از طرف د یگر مشکل تصرف حریم را بدنبال دارد. راهکار دیگری که بنظر م ی رسد و ازلحاظ اقتصادی نیز مقرون بصرفه است استفاده از هاد ی هایپرظرفیت می باشد . در ای ن مقاله و یژگ ی های هاد ی های پرظرفیت مورد بررسی قرار گرفته و مقایسات فنی و اقتصادی لازم با هاد یهای آلومینیمی معمولی(ACSR)انجام می گیرد در نهایت جهت اثبات کارآیی این هادیه،شبکه۱۳۲kV ا در دو سال ۱۳۹۳ ناحیه شهر تبر ی ز در محیطDIgSILENTحالت نرمال و خروج خطوط مورد بررسی قرار م یگیرد و درنهایت پیشنهادات لازم در مورد لزوم جا یگزینی دو خط باهادی پرظرفیت ارائه میگردد.