سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: دومین سمینار ملی امنیت غذایی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

زهرا شکیبافر – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
فائزه زعفریان – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری
محمد رضوانی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد قائمشهر
محمد رضوانی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری

چکیده:

مخاطرات زیست محیطی استفاده ازموادشیمیایی و تاثیرمنفی آنها برکیفیت محصولات کشاورزی و بطور کلی تهدید سلامت و امنیت غذایی توجه به کشاورزی پایدار و مبتنی برقوانین طبیعت را بدنبال داشته است به همین منظورودرجهت بررسی امکان استفاده ازگیاهان پوششی درکنترل علفهای هرز ذرت آزمایشی درسال ۱۳۹۰ دردانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری بصورت طرح بلوک کامل تصادفی با ۸تیمار و ۳ تکرار اجرا گردید تیمارهای آزمایش شامل کشت لوبیاسبز سویا و شبدر به صورت همزمان با ذرت و ۲۱ روز پساز کاشت آن و کشت خالص ذرت بدون اعمال و با اعمال وجین علفهای هرز بود نمونه برداری جهت تعیین تعدادبوته درمتررمبع ارتفاع و وزن خشک علفهای هرز در۶۰و۸۵و۱۱۰ روز پس ازکاشت ذرت انجام گرفت علفهای هرز غالب مزرعه گاوپنبه و قیاق بود نتایج آزمایش نشان داد که درهرسه مرحله نمونه برداری بیشترین وزنخشک تراکم و ارتفاع علفهای هرز از موفقیت کمتری برخوردار بود.