سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: دومین همایش ملی مدیریت کنترل آفات

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

امیر چراغی – دانشکده کشاورزی – دانشگاه شهید چمران اهواز -گروه گیاه پزشکی
بهزاد حبیب پور – دانش کارشناسی ارشد حشره شناس کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز – استادی
محمد سعید مصدق – گروه گیاه پزشکی – دانشکده کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز
منا شریفی فرد – دانش کارشناسی ارشد حشره شناس کشاورزی دانشگاه شهید چمران اهواز – استادی

چکیده:

موریانه Microcerotermes diversus Silvestri (Isoptera: Termitidae یکی از آفات مهم نخل خرما (Phoenix dactylifera L.) در کشورهای ایران ، عراق و عربستان سعودی است. این آفت شش، تن، ثابت ، دم برگ‌ها و خوشه‌های خرما آسیب می‌رساند. مدیریت معمول موریانه های زیرزمینی در ایران شامل استفاده از حشره کش های خاک کاربرد می‌باشد . با این حال استفاده مداوم از سموم شیمیایی در محیط زیست نگران کننده است. کنترل بیولوژیک می‌تواند به عنوان یکی از روش‌های جایگزین آفت کاوش‌های موجود در کنترل موریانه ها محسوب شود . قارچ Metarhizium anisopliae (Metschnikoff) Sorokin به عنوان عامل بیماری موسکاردین سبز حشرات، قارچی مهم در کنترل بیولوژیک حشرات آفت محسوب می‌شود. در این تحقیق کارایی قارچ M. anisopliae ، جدایه سراوان ۰۰۱ DEMI در کنترل موریانه خرما M. diversus در آسمان غیر انتخابی به دو روش آغشته سازی و غوطه ور سازی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج آزمایش‌ها نشان داد که ۵۰LC و ۹۰LC در روش آغشته سازی مقادیر بالاتری را در مقایسه با روش غوطه‌ور سازی دارند. همچنین میزان ۵۰ LT و ۹۰ LT در هر دو روش با افزایش غلظت سوسپانسیون اسپور قارچ روند کاهشی نشان دادند. این تحقیق نشان داد که قارچ M. anisopliae روی موریانه هدف تأثیرگذار بوده و قابلیت توسعه در مدیریت تلفیقی این آفت را دارد .