سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

سیده لیلا هاشمی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز
صدیقه محمدی –
طاهره بصیرنیا – دانشگاه آزاد اسلامی واحد مرودشت

چکیده:

به منظور کنترل قارچFusarium oxysporum f.sp. Sesami عامل بیماری زردی و پژمردگی کنجد چهارجدایه مختلف ازقارچTrichoderma harzianum و جدایه های ازگونه های T. Longibrachiatum وT. koningii T. Virens انتخاب شدند و درشرایط ازمایشگاهی مورد بررسی قرارگرفتند دراین آزمایش قدرت کلونیزاسیون و قدرت رقابت تغذیه ای جدایههای مزبور علیه قارچF. oxysporum f.sp. sesami مورد مطالعه قرارگرفتند. دربررسی ماکروسکوپی تقابل مستقیم جدایه های Trichoderma F. oxysporum f.sp.sesami مشخ شد که جدایه های longibrachiatum T. harianum 4 ازنظر قدرت ساپروفیتی و کلونیزاسیون بهتر ازسایر جدایه ها عمل نموده و پس از۱۲۰ ساعت بطور کامل روی پرگنه قارچ بیمارگر را پوشانده و به ترتیب به میزان ۶۲/۷و ۴۱درصد بیشترین تاثیر را دربازدارندگی ازرشد میسیلیوم قارچ عامل بیماری داشته است.