سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی انار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

المیرا ابوترابی – عضو هیات علمی موسسه تحقیقات گیاهپزشکی کشور

چکیده:

کرم گلوگاه انارEctomyelois ceratoniae از جمله آفاتی است که کنترل آن به دلیل فعالیت لاروها درون میوه به روش شیمیایی چندان موفقیت آمیز نبوده است. کنترل بیولوژیکی با استفاده از نماتدهای بیماریزای حشرات Entomopathogenic EPN،Nematodes) از جمله روشهای قابل بررسی در مدیریت این آفت میباشد. بدین منظور جهت بررسی کارآئی نماتدهای بیماریزای حشرات بر علیه کرم گلوگاه انار، ضمن جداسازی لارو سن آخر کرم گلوگاه از انارهای آفت زده در اواخر تیرماه، تعداد پنجعدد لارو درون پتری دیش پنج سانتی متری قرار داده شد و توسط ۵۰۰ عدد نماتد پارازیت حشرات گونه Steinernema feltiae که بر روی لارو پروانه موم خوار گالریاGalleria melonellaپرورش داده شده بود، آلوده سازی شد. این آزمایش در چهار تکرارو در شرایط آزمایشگاهی صورت گ رفت . گونهS. feltiaeبومی کشور است و از مزرعه یونجه در استان تهران جمع آوری جداسازی شده است .