سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: ششمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

ثریا قاسمی – کارشناس ارشد مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی ایلام
مهدی رمضانی – کارشناس ارشد زراعت
فاطمه فاطمی نیک – مدرس دانشگاه پیام نورواحدشوش
فرشته رفیعی – کارشناس ترویج کشاورزی

چکیده:

به منظور ارزیابی قابلیت کشت کاکتوس علوفه ای با نام علمیOpuntia ficus indica L. ازمایشی درایستگاه تحقیقاتی مرکز تحقیقات کشاورزی استان ایلام واقع درشهرستان مهران انجام گرفت دراین تحقیق تیمارهای مختلف آبیاری دیم ۷روزکیبار۱۵روزیکبار و ۳۰روز یکبار ازاول خرداد ماه درسه تکرار برروی برخی خصوصیات زراعی این گیاه مورد آزمایش قرارگرفت نتایج نشان داد که تیمارهای آبیاری دراکثرصفات اختلاف معنی داری را نشان دادند پس ازتیمار آبیاری نرمال آبیاری پس از ۱۵ روز بهترین عملکرد تروخشک را به ترتیب به میزان ۳۵/۱۶ تن درهکتار و ۳/۶۷ تن درهکتاربیشترین عملکرد را به خود اختصاص داد با توجه به ضعیف و نامناسب بودن ساختمان و بافت خاک محل آزمایش بطور قطع با آبیاری ۱۵روز یکبار می توان به این گیاه بادید وژه ای جهت کاهش درمناطق کم بازده نگریست