سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: همایش ملی علوم آب، خاک، گیاه و مکانیزاسیون کشاورزی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

فردین رنجبر – معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم ( سرارود)
محمد هاشم رحمتی – گروه ماشین های کشاورزی – دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان
پیام پاشایی – کارشناس ارشد مکانیزاسیون کشاورزی
سعید قزوینه – گروه زراعت – دانشگاه آزاد اسلامی واحد اسلام آبا

چکیده:

هدف از اجرای این طرح بررسی امکان کشت مکانیزه عدس در منطقه کرمانشاه بود. در این مطالعه هفت روش کشت که در آنها طرق گوناگون خا کورزی، کشت و کنترل علفهای هرز مد نظر قرار گرفته بود در قالب بلوکهای کامل تصادفی مورد مقایسه قرار گرفتند. نتایج نشان داد تیمارهای اعمال شده(عملیات زراعی مختلف) بر صفت های عملکرد دانه، وزن صد دانه، تعداد غلاف در بوته و تعداد دانه در بوته در سطح احتمال ۱ درصد و بر صفت پایین ترین غلاف در سطح ۵ درصد اثر معنی دار داشت. مقایسه میانگین ها نشان داد که تیمار استفاده از گاو آهن برگردان دار + دیسک+ فاصله ردیف کشت ۲۵ سانتی متر + کنترل دستی علفهای هرز با میانگین ۱۰۳۶ کیلوگرم دانه در هکتار، بیش ترین عملکرد و کشت به روش مرسوم منطقه با میانگین ۷۱۷ کیلوگرم دانه در هکتار ک مترین عملکرد را داشت.