سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی ایده های نو در کشاورزی

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

داود حسن پناه – مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان اردبیل
حسن حسن آبادی – موسسه تحقیقات اصلاح و تهیه نهال و بذر

چکیده:

این پژوهش جهت بررسی امکان کشت سیب زمینی بعد از برداشت جو، با دوازده رقم سیب زمینی از گروه زودرس (مارفونا، سینورا، فونتانه، اوشینا و ناتاشا)، گروه میان رس (ساتینا، مارکیز و آرکونا) و گروه دیررس (لوتا، آگریا، ساوالان وکایزر) براساس طرح بلوک هایکامل تصادفی در سه تکرار در دو آزمایش جداگانه (کشت بهاره و کشت بعد از برداشت جو) و طی دو سال ( ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ ) در ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اردبیل اجرا شد. نتایج تجزیه واریانس حاصل از اندازه گیری صفات مورد مطالعه نشان داد بین نوع کشت، ارقام و اثرمتقابل آنها از لحاظ صفات عملکرد غده کل و قابل فروش، تعداد و وزن غده در بوته، بین اثر متقابل سال ×نوع کشت، رقم ×نوع کشت، سال ×رقم و سال ×نوع کشت ×رقم از لحاظ صفات متوسط اندازه غده و بین ارقام از لحاظ صفات ارتفاع بوته و تعداد ساقه اصلی در بوته اختلاف معنی دار مشاهده شد. ارقام لوتا، ساوالان، آگریا، ساتینا، مارکیز، کایزر و فونتانه در کشت بهاره و ارقام لوتا، ساوالان و آگریا در کشت بعد از برداشت جو دارای بیشترین عملکرد غده کل و قابل فروش بودند