سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کنفرانس بین المللی نفت، گاز، پتروشیمی و نیروگاهی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

زهره رحیمی اهر – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، گروه مهندس
لیلی رحیمی اهر – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر
محبوبه مرادی شهربابکی – فارغ التحصیل کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد اهر، گروه مهندس
شهاب اخیاری – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد صوفیان

چکیده:

احتراق ناقص سوخت اغلب به نقص تکاملی زنجیره فعل و انفعالات شیمیایی عناصر واکنش دهنده در محفظه های احتراقی برمی گردد. در این مسیر، مواد تولید شده در واکنشهای زنجیر های میانی، مسیر تکمیل فرایند را طینمی کنند و در قالب همان صورت اولیه در سیستم واکنشی باقی می مانند. با عنایت به بدیهی بودن نقش مخاطره آمیز اکسیدهای ازت و مونوکسیدکربن در آلودگی های زیست محیطی، یافتن راههایی برای کاهش تولید و انتشار گازهایمضر با اهمیت است و تلاش بر این است که با طراحی مناسب و کنترل شرایط دمایی هر منطقه، از تولید گازهای سمی جلوگیری شود. در این تحقیق با استفاده از مدل دینامیک سیالات محاسباتی مشعلها ، به مطالعه اثر میزان اکسیژن و در حقیقت هوای ورودی مشعلها پرداخته شده است. نتایج مدلسازی با مقایسه غلظت گونههایی مانندCO و NOxارزیابی شده است. نتایج بیانگر بهبود بازده احتراق، کاهش انتشار میزانCOو نشر NOx در حد استاندارد و قابل قبول میباشد