سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: نخستین همایش ملی جهاد اقتصادی در عرصه کشاورزی و منابع طبیعی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

محمد رحیم اوجی – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
عبدالعزیز فالیزکار – دانشجوی کارشناسی ارشد شناسایی و مأارزه با علف های هرز دانشگاه آزاد اسل
فرهاد مهاجری – استادیار دانشگاه آزاد اسلامی واحد فسا
مهدی مجاب – دانک آموخته کارشناسی ارشد شناسایی و مأارزه با علف های هرز دانشگاه بیر

چکیده:

به منوور بررسی امکا کاهک میزا مصرف علفکک اولتیما با اسرتفاده از مردیریت کرود نیتروژنری در مزرعه ذرت آزمایشی به صورت فاکتوریل در قالب طرح بلروک هرای کامرل تصرادفی با ۳ تکررار در اسرتا فارس شهرستا فسا در تابستان ۱۳۹۰ انجام شد. فاکتورهای آزمرایک عأرارت بودنرد از علرف کرک اولتیمرا در ۳سطح توصیه شده ۱۷۵ گرم ماده مؤثر در هکتار ۲۵۰ و ۵۰ درصد کمتر ۸۷/۵ و ۱۳۱/۲۵ گررم مراده مرؤثر در هکتار و کود نیتروژنی اوره در ۴ سطح توصیه شده ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار ۲۵،۵۰و۷۵ درصد کمتر ۲۲۵، ۱۵۰و ۷۵ کیلوگرم در هکتار تراکم و وز خشک علف های هررز پهرن بررگ و باریرک بررگ در ۱۵،۳۰ و ۴۵ روز بعرد از کاربرد سم و عملکرد و اجزای عملکرد ذرت در پایا فصل رشد اندازه گیری شد. مقایسه میانگین برهم کرنش کود نیتروژنی و علفکک اولتیما درطی نمونه برداری های مشتلف مشش نمود که با افزایک مقدار کود نیتروژنی تا ۲۲۵ کیلوگرم در هکتار اثرات همافزایی در کاهک مجموع تراکم و وز خشک علفهایهرز دیده میشود این در حالی است که در مقدار ۳۰۰ کیلوگرم در هکتار اثرات همکاهشی مشاهده شد. بیشترین تعداد دانه در ردیف تعداد کل دانه در بلال عملکرد اقتصادی و عملکرد بیولوژیرک ذرت از مقدار ۲۲۵ کیلروگرم در هکترار کرود اوره به همراه ۱۳۱/۲۵ گرم ماده مؤثره در هکتار علف کک اولتیما بدست آمد. ولی وز هزار دانه ذرت تحت تأثیرفاکتورهای مورد بررسی و اثرات برهمکنک آنها قرار نگرفت.