سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: ششمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی و مکانیزاسیون

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

علی قاسمی پور – مدیر مطالعات کاربردی شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه
ارژنگ جوادی – مدیرتحقیقات فنی مهندسی، استادیارو عضو هیئت علمی دانشگاه
مرتضی شهیدزاده –
محمدهاشم رحمتی –

چکیده:

نیشکر یکی از گیاهان صنعتی و با ارزش است که در سطح وسیعی دراراضی جنوب وشمال خوزستان بعلت سازگاری واقلیم مناسب بصورت صنعتی وتجاری کشت می گردد و به منظور بررسی امکان کاهش عمق وشدت خاک ورزی بر عملکرد نیشکر آزمایشی درسال ۸۹-۸۷در شرکت کشت وصنعت نیشکر هفت تپه خوزستان در خاکی با بافت شنی لومی مورد بررسی قرارگرفت.این تحقیق به صورت آزمایش فاکتوریل در قالب طرح پایه ای بلوک های کاملا تصادفی بادو تیمار خاک ورزی در چهارسطح و واریته درسه سطح و در سه تکراراجرا گردید در پایان فصل رشد و در زمان برداشت، عملکرد و برخی از فاکتورهای کمی وکیفی نیشکر شامل رشد طولی، تعداد ساقه، پیورتی،شکر در نیشکر وعملکرد اندازه گیری شد .نتایج نشان داد که اثرتیمار خاکورزیa) برتعداد ساقه درسطح ۱% معنی دار بوده ولی اثر ان بر رشد طولی ،پیورتی،شکر در نیشکر وعملکرد معنی دار نبود واثر تیمار واریتهb)بر رشد طولی، ،شکر در نیشکر وعملکرد بیولو ژیکی درسطح ۱% معنی دار بوده ولی اثر بر تعداد ساقه، پیورتی معنی دار نبود. اثر متقابل دو تیمارa.b بر رشد طولی، تعداد ساقه ،پیورتی،شکر در نیشکر وعملکرد بیولو ژیکی معنی دار نبود