سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: همایش ملی مدیریت کشاورزی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد حسن زاده خانکهدانی – کارشناس ارشدباغبانی ایستگاه تحقیقاتی کشاورزی میناب
حمیدرضا بهرامی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
مهرداد سلجوقی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
صادق بهرامی – کارشناس مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات هرس و حلقه برداری در تعدیل سال آوری نارنگی سیاهو این طرح به صورت بلوکهای کامل تصادفی با ۵ تیمار شامل هرس بهاره ملایم ، هرس بهاره شدید حلقه برداری ، هرس بهاره ملایم + حلقه برداری و هرس بهاره شدید + حلقه برداری طی ۵ سال اجرا شد به ازای هر تیمار ۳ تکرار و در هر تکرار دو درخت و جمعا ۳۰ درخت وجود داشت فاکتورهای مورد ارزیابی شامل: مقدار محصول و متوسط وزن میوه بود نتایج حاکی از آن بود که هرس و حلقه برداری قادر است سال آوری را در این گونه مرکبات بهبودبخشد با توجه به جمیع نتایج می توان نتیجه گرفت که استفاده از حلقه برداری به تنهایی و یا هرس کم تاثیری بر کاهش سال آوری ندارند در مقابل هرس زیاد و یا هرس کم و زیاد همراه با حلقه برداری می تواند باعث تعدیل سال آوری شود.