سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین همایش ملی راهبردهای دستیابی به کشاورزی پایدار

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

حامد حسن زاده خانکهدانی – کارشناس ارشد باغبانی ایستگاه تحقیقات کشاورزی میناب
حمیدرضا بهرامی – عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی اصفهان
یعقوب حسینی – استادیارمرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان
صادق بهرامی – کارشناسان مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی هرمزگان

چکیده:

به منظور بررسی اثرات هرس و حلقه برداری در تعدیل سال آوری نارنگی سیاهو، این طرح به صورت بلوک های کامل تصادفی با ۵ تیمار شامل: هرس بهاره ملایم، هرس بهاره شدید، حلقه برداری، هرس بهاره ملایم+حلقه برداری و هرس بهاره شدید+حلقه برداری طی ۴ سال اجرا شد. به ازای هر تیمار ۳ تکرار و در هر تکرار دو درخت و جمعاً ۳۰ درخت وجود داشت. فاکتورهای مورد ارزیابی شامل: مقدار محصول و متوسط وزن میوه بود. نتایج حاکی از آن بود هرس و حلقه برداری قادر است سال آوری را در این گونه مرکبات بهبود بخشد. با توجه به جمیع نتایج می توان نتیجهگرفت که استفاده از حلقه برداری به تنهایی و یا هرس کم تأثیری بر کاهش سال آوری ندارند. در مقابل هرس زیاد، و یا هرس کم و زیاد همراه با حلقه برداری می تواند باعث تعدیل سال آوری شود