سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش ملی جریان و آلودگی آب

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

فرشته رفعت متولی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه فردوسی مشهد
شهناز دانش – دانشیاران و عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد
حبیب رجبی مشهدی –

چکیده:

دراین کار تحقیقاتی امکان کاربری مدل شبکه عصبی مصنوعی در پیش بینی کیفیت پساب خروجی درتصفیه خانه فاضلاب شماره یک پرکندآباد مشهد که دارای سیستم تصفیه نیمهمکانیکال سیستم لاگون هوادهی می باشد مورد ارزیابی قرارگرفت برای این منظور براساس داده های کمی و کیفی فاضلاب ورودی و پساب خروجی شرایط فرایندی و نیز داده های هواشناسی دریک دوره چهارساله از سال ۸۶ تا سال ۸۹ و به کمک شبکه عصبی مصنوعی پارامتر TBOD به عنوان یکی از شاخصهای کیفی پساب بررسی شد ه و تغییرات ان براساس تغییرات داده های مذکور پیش بینی گردید نتایج بررسی نشان داد که مهمترین پارامترهای تاثیر گذار برتغییرات TBOD پساب عبارت بودند از دبی جریان ,(kg/day) TBODZ] ,(m3/day نسبت TBOD/TCOD و دما درجه سانتیگراد درفاضلاب ورودی غلظت های (mg/lit) sTBOD Á TBOD در پساب خروجی شرایط فرآیندی در لاگونهای هوادهی مانند دما اکسیژن محلول pH ,(mg/lit و تعداد هواده های فعال و پارامترهای هواشناسی شامل دمای هوا ساعات آفتابی درروی Hr داده های مربوط به پارامترهای مذکور بهعنوان ورودی مدل مورد استفاده قرار گرفتندو ساختارهای مختلفی از شبکه بر روی آنها اعمال گردید.