سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین همایش ملی مدیریت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مولود حیدری نیا – دانشجوی کارشناسی ارشد آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز
عبدعلی ناصری – دانشیار دانشگاه شهید چمران اهواز
سعید برومندنسب – استاد دانشگاه شهید چمران اهواز
علی حیدرنصرالهی – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی دانشگاه شهید چمران اهواز

چکیده:

در حال حاضر کشاورزی تکیه گاه مهم امنیت و حیات اقتصادی کشور می باشد. در این میان نهاده آب به عنوان مهمترین ومحدودترین عامل تولید از اهمیت زیادی برخوردار می باشد. یکی از دانه های روغنی مهم آفتابگردان می باشد که سطح زیرکشت و تولید آن در ایران در سال های اخیر روند صعودی داشته است. باتوجه به مزیت های نسبی آفتابگردان از جمله طول دوره ی رویش کوتاه، سازگاری با شرایط آب و هوایی، نیا ز آبی تقریبا کم و درصد بالای روغ ن با کیفیت خوب و محدودیت آب در دسترس در سال های اخیر، تعیین عمق بهینه آبیاری در کشت آن ضروری می باشد. به همبن منظور جهت کاهش آزمایشات صحرایی پرهزینه و زمان بر به کالیبراسیون مدلAquaCropدر اراضی دانشکده مهندسی علوم آب (دانشگاه شهید چمران اهواز)، و برآورد ضریبR2 جهت تعیین دقت مدل و بررسی سناریوهای کم آبیاری پرداخته شد . میزانR2 در شبیه سازی محصول، بیوماس و بهره وری مصرف آب به ترتیب برابر با ۰/۷۴۱۴ ، ۰/۸۱۳۳ ، ۰/۹۹۵۹ میباشد که نشان دهنده ی دقت بالای مدل است .