سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: پنجمین همایش ملی مدیریت پسماند

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

علی نجفی – مدیرعامل سازمان بازیافت مشهد
محمدحسین حدادخداپرست – عضوهیئت علمی دانشگاه فردوسی
محمد سهرابی – کارشناسان سازمان بازیافت مشهد
محمدرضا آرین نژاد –

چکیده:

طبق بررسی های انجام شده شیرابه زباله علاوه بر غلظت بالای مواد آلی حاوی عناصر نیتروژن، فسفر، پتاسیم و همچنین فلزات سنگین و دارای بار بالای COD می باشد. هدف از انجام این تحقیق بررسی تصفیه پذیری شیرابه با استفاده از روشهای الکتروشیمیایی بوده است، بدین منظور کاهش پارامترهای کیفی BOD و COD به عنوان شاخ صهای آلودگی و همچنین حذف مواد معلق تحت تاثیر این روش مورد بررسی قرار گرفت . این بررسی یک مطالعه تجربی در مقیاس آزمایشگاهی است که به صورت پایلوت بر روی شیرابه زباله سالن شماره ۲ کارخانه کمپوست مشهد اجرا گردیده است. الکترودها از جنس آهن و آلومینیوم انتخاب و به یک مبدل جریان الکتریسته (جهت تبدیل برق متناوب به مستقیم) متصل شدند. اندازه گیری کاهش بار BOD و COD حذف مواد معلق شیرابه و کنترل فاکتورهای EC و pH در فرآیند تصفیه به روش الکتروکواگولاسیون انجام شد. نتایج بدست آمده نشان م یدهد که این روش بدون استفاده از مواد افزودنی فرآیند الکتروشیمیایی می تواند آلاینده های مختلف را از شیرابه حذف نماید و در مجموع م یتوان با استفاده از این فرآیند روشی مناسب جهت تصفیه شیرابه زباله طراحی و اجرا نمود.